Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

XVI.120.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Socjalno – Mieszkaniowej.

Uchwała Nr XVI.120..2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Socjalno – Mieszkaniowej.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2015r.poz. 1515) oraz  § 100 ust. 1 Statutu Gminy Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz.  667 w 2004r. Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale Nr II.4.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Socjalno – Mieszkaniowej w § 2 do składu komisji powołuje się Panią Henrykę Skorek.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.