Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2014 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe

                                                                       Stara Kamienica, dnia 10 lutego 2014r.

 

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU PRZEZ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

W dniu 10 lutego 2014r.  Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Adam Spolnik – przewodniczący komisji
 2. Mirosława Dziubek
 3. Dorota Łazarewicz

rozpatrzyła oferty w ramach „ Otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe”.

 

Złożono do 10.02.2014r następujące oferty:

 1. „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” -  MLKS „WOSKAR”
 2. „Organizacja klubu strzeleckiego na terenie Gminy Stara Kamienica” - Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD”
 3. „Warsztaty starodawnych technik fotograficznych oraz wystawa i wernisaż” - Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD”
 4. „Prowadzenie działalności Zespołu Ludowego „Rybniczanki” w Rybnicy” – Stowarzyszenie Zespół Folklorystycznych Rybniczanki
 5. ”Dni Rybnicy” – OSP w Rybnicy
 6. „Wielkanocne obyczaje” - „Akademia Rozwoju Wsi” w Wojcieszycach
 7. „Pewnie i bezpiecznie czujemy się wodzie – nauka pływania dla 10 dzieci z Wojcieszyc” – „Akademia Rozwoju Wsi” w Wojcieszycach
 8. „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach” – ULKS „Karkonosze” w Starej Kamienicy
 9. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet” ULKS „Karkonosze” w Starej Kamienicy
 10. Towarzystwo Sportowe „Kamienica” w Starej Kamienicy

 

 

 

Ocena formalna ofert

 

 1.  „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” -  MLKS „WOSKAR”

- oferta pod względem formalnym kompletna i prawidłowa

 1. „Organizacja klubu strzeleckiego na terenie Gminy Stara Kamienica” - Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD”

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- na etapie przygotowania umowy należałoby uszczegółowić rodzaje kosztów w pozycjach I 2,3,4,5,6,10

- załączono oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego i merytorycznego

 1. „Warsztaty starodawnych technik fotograficznych oraz wystawa i wernisaż” - Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD”

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- na etapie przygotowania umowy należałoby uszczegółowić rodzaje kosztów w pozycjach I 1,2,3,4

- załączono oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego i merytorycznego

 1. „Prowadzenie działalności Zespołu Ludowego „Rybniczanki” w Rybnicy” – Stowarzyszenie Zespół Folklorystycznych Rybniczanki

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

 1.  „Dni Rybnicy” – OSP w Rybnicy

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne złożone za 2012r.

 1. „Wielkanocne obyczaje” - „Akademia Rozwoju Wsi” w Wojcieszycach

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- brak wyciągu z KRS

- wymaga wyjaśnienie konieczności zakupu kuchenki gazowo-elektrycznej i butli gazowej na jednorazową imprezę

 1. „Pewnie i bezpiecznie czujemy się wodzie – nauka pływania dla 10 dzieci z Wojcieszyc” – „Akademia Rozwoju Wsi” w Wojcieszycach

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- brak wyciągu z KRS

- wymaga wyjaśnienia czego dotyczy koszt - 1. Zajęcia nauki pływania

 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet” ULKS „Karkonosze” w Starej Kamienicy

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- brak sprawozdania finansowego i merytorycznego

- na etapie przygotowania umowy należałoby uszczegółowić rodzaj kosztów I 2,3.

 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet” ULKS „Karkonosze” w Starej Kamienicy

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- brak sprawozdania finansowego i merytorycznego

 1. Towarzystwo Sportowe „Kamienica” w Starej Kamienicy

- oferta pod względem formalnym prawidłowa

- brak tytułu zadania

- brak sprawozdania finansowego i merytorycznego

 

Ocena merytoryczna ofert

 

Ocena merytoryczna oparta jest o następujące kryteria:

  • celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy,
  • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
  • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu,
  • ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
  • pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
  • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
  • Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównywanie jej z planowanymi dofinansowaniami innych jednostek samorządu  i innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

Ocena poszczególnych ofert:

 

 1.  „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekracji” MLKS WOSKAR

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt A ogłoszonego konkursu ofert

  - oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 19,51% kosztów projektu

 2. „Organizacja klubu strzeleckiego na terenie Gminy Stara Kamienica” - Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD”

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt A ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 50,85% kosztów projektu

 3. ”Warsztaty starodawnych technik fotograficznych oraz wystawa i wernisaż” - Fundacja Rozwoju Regionalnego „KOBOLD

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityka Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt B ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 60,63 % kosztów projektu

 4. „Prowadzenie działalności Zespołu Ludowego „Rybniczanki” w Rybnicy” –

        Stowarzyszenie Zespół Folklorystycznych Rybniczanki

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt B ogłoszonego konkursu ofert

  - oferent posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności.

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 66,68 % kosztów projektu

 5. „Dni Rybnicy” – OSP w Rybnicy

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt B ogłoszonego konkursu ofert

  - oferent posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności.

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 88,24 % kosztów projektu

 6. „Wielkanocne obyczaje” - „Akademia Rozwoju Wsi” w Wojcieszycach

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt B ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 75 % kosztów projektu

 7. „Pewnie i bezpiecznie czujemy się wodzie – nauka pływania dla 10 dzieci z Wojcieszyc” – „Akademia Rozwoju Wsi” w Wojcieszycach

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt A ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 100 % kosztów projektu

  - brak wkładu własnego

 8. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet” ULKS „Karkonosze” w Starej Kamienicy

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt A ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 58,75 % kosztów projektu

 9. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet” ULKS „Karkonosze” w Starej Kamienicy

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt C ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 100 % kosztów projektu

  - brak wkładu własnego

 10. Towarzystwo Sportowe „Kamienica” w Starej Kamienicy

  - zadanie jest celowe i zgodne z polityką Gminy

  - zadanie kwalifikuje się w pkt A ogłoszonego konkursu ofert

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest celowa, wnioskowana kwota stanowi 68,97 % kosztów projektu

   

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

   

I.                  A. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 17.000 zł

II.               B. Upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji – 5.000 zł

III.           C. Porządek publiczny i przeciwdziałanie patologiom społecznym – 2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie zbiorcze

 

Lp.

Wnioskodawca

Całkowity koszt projektu zł

Środki własne zł

Wnioskowana kwota zł

A

SPORT

 

 

 

1

MLKS WOSKAR

55.000,00

47.000,00

8.000,00

2

Fundacja KOBOLD 

6.490,00

3.190,00

3.300,00

3

ARW Wojcieszyce

5.200,00

0,00

5.200,00

4

ULKS Karkonosze

15.830,00

6.530,00

9.300,00

5

TS Kamienica

2.900,00

900,00

2.000,00

 

RAZEM

 

 

27.800,00

B

KULTURA

 

 

 

1

Fundacja KOBOLD 

5.525,00

2.175,00

3.350,00

2

Rybniczanki

3.000,00

1.000,00

2.000,00

3

OSP Rybnica

1.700,00

200,00

1.500,00

4

ARW Wojcieszyce

4.000,00

1.000,00

3.000,00

 

RAZEM

 

 

9.850,00

C

 

 

 

 

1

ULKS Karkonosze

2.000,00

0,00

2.000,00

 

RAZEM

 

 

2.000,00

 

RAZEM

101.645,00

61.995,00

39.650,00

 

 1. Plan 17.000,00  

 2. Plan 5.000,00    

 3. Plan   2.000,00  

   

  Podpisy Komisji Konkursowej:

   

 1. Adam Spolnik             - ...........................................................

   

 2. Mirosława Dziubek      - ...........................................................

   

 3.  Dorota Łazarewicz      - ...........................................................

Załączniki:

Word [67 KB]
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Spolnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2014 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 881
27 lutego 2014 14:35 Adam Spolnik - Dodanie załącznika [protokol_z_konkursu_ofert_07032013.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2014 14:34 Adam Spolnik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl