Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

     OGŁOSZENIE O NABORZE

     NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                                                                                       z dnia 24 listopada 2016 roku

                                           Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

                                                      Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

                                                    w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41

                                                                                      w wymiarze pracy: 1 etat

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

- wykształcenie: minimum średnie,

- posiadanie wiedzy i znajomość w zakresie:

  a)  ustawy o rachunkowości,

  b)  ustawy o finansach publicznych,

  c)  ustawy o podatku od towarów i usług,

  d)  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  e)  ustawy o samorządzie gminnym,

  f)   rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

  g)  rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

  h)  rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont,

  i)   kodeksu postępowania administracyjnego,

  j)   kodeksu cywilnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera (MS Office, programu księgowego SIGID),

- umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów sprawozdawczych i bankowych,

- umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

- znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych.

2.     Współpracowanie i rozliczanie podległych jednostek budżetowych w zakresie scentralizowanego podatku VAT.

3.     Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaż

4.     Sporządzanie deklaracji i naliczanie oraz odprowadzanie podatku VAT.

5.     Realizacja umów finansowanych ze środków zewnętrznych (rozliczanie, bieżące monitorowanie, sprawozdawczość itp.

6.     ewidencja księgowa projektów unijnych.

7.     Wystawianie faktur i not księgowych.

8.     Prowadzenie ewidencji i wydawania druków ścisłego zarachowania.

9.     Prowadzenie ewidencji weksli, zabezpieczeń i gwarancji bankowych.

10.   Księgowanie miesięcznych sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków.

11.   Wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego oraz Wójta.

 

4.     Warunki pracy:

wymiar czasu pracy: 1 etat,

- miejsce pracy: Stara Kamienica 41,

- rodzaj pracy:  praca biurowa, przy komputerze.


 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. życiorys (CV),

2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

3.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenia),

5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach,

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) skazany (a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”                               

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

Oświadczenie, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia i CV powinny być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.   

 

Ogłoszenie o naborze  oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu – mojego nazwiska oraz imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

Wymagane dokumenty aplikacje proszę składać w zamkniętej kopercie

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pok. nr 16 (I piętro),

tel. 75 75 14 337  albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko:   ds. rozliczeń finansowo-księgowych” (liczy się data dostarczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Starej Kamienicy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08 grudnia 2016 roku do godziny 12:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                             Stara Kamienica

                                                                                                             (-) Zofia Świątek