Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokół nr XX/08 z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 28 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

Protokół nr XX/08

 

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej  w dniu 28 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Starej Kamienicy.

 

Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

         Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska o godz. 10.00 otworzyła XX sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni Władysław Czerwiński, Jan Kuśnierewski), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.

Po otwarciu sesji ww. odczytała porządek obrad sesji.

Ww. poprosiła o wyrażenie zgody na włączenie do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013, który zgłosiła sekretarz gminy Zofia Świątek.

Nie wniesiono uwag.

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1.   Otwarcie obrad sesji.

2.   Wybór sekretarza obrad sesji.

3.   Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.

4.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia”Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania.

5.   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica.

6.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica.

7.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. Gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica.

8.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013.

9.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

10.            Informacja Wójta Gminy z postępu prac  w sprawie wodociągowania i kanalizacji gminy.

11.            Informacja Wójta Gminy nt. stanu prac oświetlenia drogowego w Wojcieszycach i Chromcu.

12.            Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

13.            Zapytania i wnioski radnych – odpowiedzi.

14.            Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

15.            Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).

16.            Zakończenie obrad sesji.

 

Ad.2

 

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji został wybrany jednogłośnie (13) radny Waldemar Wcześniak, który wyraził zgodę.

 

Ad.3

 

Odstąpiono od tego punktu. Radni Rady Powiatu nieobecni.

 

Ad.4

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia”Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania przedstawiła i wyjaśniła sekretarz gminy Zofia Świątek.

Dyskusja:

Radny Ignacy Krzyżak poprosił:

-      o poprawienie przekłamań liczbowych w kolejności wymienianych cyfr w załączniku (statucie)do niniejszej uchwały. Nie wniesiono uwag do naniesienia poprawek cyfrowych.

-      rozpatrzyć wprowadzenie nowych zapisów w załączniku do statutu. Tutaj radny przedstawił swoje propozycje zmian.

-      Radca prawny Jan Larkowski – poinformował, że Rada Gminy głosuje w kierunku przystąpienia gminy do Partnerstwa Izerskiego. Statut może być poprawiany po przystąpieniu do Partnerstwa.

-      Radny Zbigniew Lipiński – jaki koszt poniesie gmina po przystąpieniu do Partnerstwa.

-      Z.Świątek – to zależy ile im zabezpieczymy w budżecie. Dla nas jest ważne aby przystąpić do Stowarzyszenia. Będziemy korzystać m.in. do planów odnowy wsi.

Po zapoznaniu się z powyższym i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Zofia Żurawska przewodnicząca komisji oświaty, kultury i zdrowia poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinie do projektu ww. uchwały. Opinia w załączeniu.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się – 1 radny.

 

Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania jako członek prawny.

Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” są określone w statucie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uchwały.

Uchwała w załączeniu.

Ad.5

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica odczytała przewodnicząca Rady Gminy J.Kuczewska oraz wniosek kierownika ZOK w sprawie podwyżki opłat.

Komisje wydały następujące opinie:

-      Zbigniew Lipiński – komisja rozwoju gospodarczego – opinia pozytywna.

-      Jan Żukowski – komisja socjalno-mieszkaniowa – opinia pozytywna.

-      Ignacy Krzyżak – komisja budżetowa – opinia pozytywna.

Piotr Leszczyński – kierownik Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy – te stawki winny być już większe. Jeżeli nie będzie zgody to gmina będzie dofinansowywać.

Po zapoznaniu się z powyższym i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się - 5 radnych.

Rada Gminy w uchwale nr X /63/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica w § 1 ust.1 pkt 3 kwotę 25 zł/m3  zastępuje się kwotą 31,15 zł/m3.

Uchwała w załączeniu.

Ad.6

 

W tym punkcie przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica.

Ww. poinformowała, że odbyło się spotkanie z wójtem gminy i komisją rozwoju gospodarczego  z delegacją Spółki POL-SKAL z siedzibą w Krakowie w sprawie wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica. Spółka  POL-SKAL  składała już wcześniej wniosek o wprowadzenie zmian do studium na terenie Małej Kamienicy. Rada Gminy dokonała zmian w studium odnośnie elektrowni wiatrowej, a nie wprowadziła wniosku POL-Skal-u. Spółka posiada  na terenie Małej Kamienicy udokumentowane złoża granitów leukokratycznych i gnejsów. Ustawa prawa geologicznego, prawa ochrony środowiska, jak i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi o tym, że uwzględnia się w studium i planie zagospodarowania przestrzennego udokumentowane złoża kopalin.

Radca prawny wydał opinię pozytywną do projektu uchwały. Komisja rozwoju gospodarczego wydała również pozytywna opinię do tego projektu nie mając wytłumaczenia treści zapisu ustawy o uwzględnieniu w studium udokumentowanego złoża kopalin. Gdy Rada Gminy wprowadzi zmiany do studium, to i tak nie będzie to skutkowało na wydobycie tych kopalin.

Dyskusja:

-      radny Zbigniew Lipiński – w Kopańcu są udokumentowane złoża skalenia i winny być wpisane do planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli pozwalamy jednym to pozwalajmy pozostałym.

-      J.Kuczewska – w lipcu 2007 r. Rada Gminy podjęła wniosek o wstrzymanie się z przystąpieniem do zmiany częściowej w studium w obrębie udokumentowanego złoża Kamienica Mała do czasu wyjaśnienia wątpliwości C1 przedstawionego przez sp.POL-SKAL z Krakowa jednocześnie zobowiązując wójta do wystąpienia do marszałka w sprawie udokumentowania złoża. Na powyższy wniosek Wójt otrzymał odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Powyższe pismo z dnia 22.02.2008 r. odczytała J.Kuczewska  - pismo w załączeniu.

-      radna Katarzyna Andrzejewska zwróciła uwagę, że Marszałek mówi o udokumentowanych złożach na 35 ha, a informację geologiczną wykorzystano z obszaru 53ha. Kiedyś inwestor występował o 77 ha. Informacja ta wciąż jest nieścisła. Firma już otrzymała koncesję na C1 i Minister wstrzymał ją. Pani Wikło dyrektor Wydziału Geologii odpowiada na badania przeprowadzone na dolinie rzeki Kamienica, a my będziemy głosować na inne tereny.

-      Z.Lipiński – my nie przyjmujemy zmiany w studium, że będzie tam kopalnia, tylko przyjmujemy do wiadomości, że są tam udokumentowane złoża.

-      K.Andrzejewska – czy jest nasza świadomość, że blisko tych złóż jest woda.

-      Z.Lipiński – tak, ale my nie dajemy zgody na wydobycie.

-      Sekretarz Gminy Zofia Świątek – w tych okolicach swą wykonane dwa odwierty studni, na bazie których będzie doprowadzona woda dla Małej Kamienicy.

-      radny Waldemar Wcześniak – teren ochronny jest już przedstawiony przez Firmę. Złoża są tylko udokumentowane, nie ma zgody na ich wydobycie. Firma zobowiązała się do poniesienia kosztów zmiany studium. Być może za rok lub dwa będziemy dokonywać zmiany w studium bez dofinansowania.

-      Radny Ignacy Krzyżak – proponuję odłożyć temat POL-SKAL-u do wyjaśnienia na następną sesję. Źle się stało, że w jednej uchwale mamy dwa tematy.

-      Z.Świątek – jeżeli otworzymy studium dla całej gminy, to wtedy Rada Gminy może dokonać zmiany, a teraz tylko otwiera się dla jakiejś sprawy. To Rada decyduje co chce wpisać do studium.

-      radna Zofia Żurawska – zdziwiła się, że radny Z.Lipiński jest za wprowadzeniem zmian w studium i wpisanie udokumentowanych złóż. Kiedyś był przeciwny, a teraz jest za. Powiedziała, również, że nie jest przeciwna aby powstawały zakłady pracy, ale nie chce żeby zmiana w studium otworzyła drogę do otworzenia kopalni. Czy wpłynęło pismo POL-SKAL z prośbą o otworzenie studium? Nie dawajmy zgody na tą zmianę. Pan Wcześniak nich nie mówi, że nie poniesiemy kosztów. Na pewno my je większe poniesiemy.

-      Z.Lipiński – jestem przeciwko kopalni, ale dlaczego nikt nie mówi, że np. na terenie Nowej Kamienicy mamy już kopalnię.

-      I.Krzyżak - czy można głosować oddzielnie proponowane zmiany w jednej uchwale, czy też można osobno. Ww. poprosił aby zakończyć dyskusję i przygotować projekt uchwały na następną sesję osobno dla spraw.

-      Radca prawny Jan Larkowski – jeżeli w uchwale jest przygotowanych kilka zmian, to nie można głosować osobno tylko jako całość.

-      J.Kuczewska - jest projekt uchwały przedstawiony na sesji, to Rada winna głosować.

Wobec powyższego po skończonej dyskusji przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem projektu uchwały przedstawionej na wstępie głosowało 3 radnych, przeciw – 7, od głosu wstrzymało się – 3 radnych.

Rada Gminy nie podjęła uchwały.

Projekt uchwały w załączeniu.

Ad.7

( Z sali obrad wyszła radna Grażyna Stefanowicz. Pozostało 12 radnych.)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica odczytała Jolanta Kuczewska.

Z.Lipiński przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego poinformował, że komisja wydała pozytywna opinie do tego projektu.

Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

Rada Gminy wprowadziła zmiany do uchwały nr XXXVI/221/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec i uchwały nr XXXVI/222/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu

Kromnów  oraz uchwały nr XXXVI/225/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybnica opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 140. pozycje  2808, 2809 oraz 2810 z dnia  02.08.2005 r przystępuje się do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie Kopańca, Kromnowa oraz Rybnicy  dla terenów położonych na działkach:

- działka nr 159/1 położona w Rybnicy,

- działka nr 187 położona w Kromnowie,

- działka 212/3, 212/5 i 214/1 położona w Kopańcu

Granicę obszaru objętego zmianą  w  miejscowym planie przedstawiają mapy w skali l:5000 stanowiące załączniki graficzne:

nr 1 – obręb Rybnica

nr 2 -  obręb Kromnów

nr 3 – obręb Kopaniec.

Uchwała w załączeniu.

 

Ad.8

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013 omówiła sekretarz gminy Zofia Świątek.

Ww. poprosiła Radę Gminy o wyrażenie zgody na podjęcie tej uchwały.

 

Po zapoznaniu się z powyższym i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Stara Kamienica do  porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013, pod nazwą: ”Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”.

 

Uchwała w załączeniu.

 

Ad.9

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok przedstawiła i omówiła skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.

Przewodniczący komisji budżetowej Ignacy Krzyżak poinformował, że komisja budżetowa  do proponowanych zmian wydała opinię pozytywną.

Opinia w załączeniu.

Po przeanalizowaniu całości powyższej sprawy i nie wniesieniu uwag do projektu uchwały  przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.

Uzasadnienie do uchwały:

-         Zmiany w budżecie gminy Stara Kamienica na 2008r. prezentowane w uchwale zostały dokonane na podstawie :

-     zapłaty kary umownej przez Politechnikę Wrocławską za odstąpienie od umowy                      nr ZP-240/zopo01/04 z dnia 26.02.2004r. na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej dla gminy Stara Kamienica w kwocie                 35.990 zł. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację zadania tj. wykonanie projektu   dla pozostałych miejscowości.

-     budżetu projektu „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym” zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł.

-         Wprowadzono korektę w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.” polegającej na zmianie klasyfikacji pożyczki z § 992 do § 963.

-         Wprowadzono korektę w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2008r.” wynikającej z oczywistej pomyłki pisarskiej (dwukrotnie ujęto drogę nr 259 w Barcinku, winna być droga nr 534 w Kopańcu).

-         W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011” wprowadzono zmianę w związku z ustaleniem wartości zadania realizowanego w ramach „Poprawy bezpieczeństwa na obszarze pogranicza w latach 2008-2013”, a w szczególności wnioskowanego projektu „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”.

-         W związku ze złożeniem w/w wniosku finansowego w ramach programu INTERREG III C, do budżetu gminy wprowadza się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”.

Uchwała w załączeniu.

 

Ad.10

 

W tym punkcie analizowano informację Wójta Gminy z postępu prac  w sprawie wodociągowania i kanalizacji gminy. Informacja w załączeniu.

-      J.Kuczewska poinformowała, że odbyło się spotkanie u prezydenta Miasta Jelenia Góra w sprawie  przyłączenia wodociągowania i kanalizacji z Wojcieszyc do Jeleniej Góry. Okazało się, że nie mamy możliwości na podłączenie. Na tym spotkaniu była również sekretarz gminy Zofia Świątek.

-      sekretarz gminy Zofia Świątek – poinformowała, że pieniądze pozyskane od Politechniki Wrocławskiej za niezrealizowane zadanie wodociągowania będą wydane na rozpoczęcie dokumentacji wodociągowania dla Kopańca i Chromca w terminie do czerwca 2008 r. Po rozmowie u prezydenta Miasta Jeleniej Góry trudno będzie nam przyłączyć Wojcieszyce do Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra posiada już aglomerację. Próbowaliśmy rozmowy z Wodnikiem w Jeleniej Górze. Do nich przyłączyły się Janowice Wielkie oraz Jeżów Sudecki.

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag. Przyjęto (12) jednogłośnie.

 

Ad.11

 

Informację Wójta Gminy nt. stanu prac oświetlenia drogowego w Wojcieszycach i Chromcu przedstawiła Z.Świątek sekretarz gminy.

Ww. poinformowała m.in., że:

-      w trakcie realizacji jest usuwana awaria oświetlenia drogowego w Wojcieszycach ”Gaje” oraz w Wojcieszycach wykonywane są punkty (7) oświetlenia drogowego, wymieniana jest szafka sterująca, przy kościele są montowane 2 lampy,

-      w Nowej Kamienicy jest zlecony do wykonania 1 punkt świetlny(koło p. Szulca),

-      zrealizowano 1 punkt świetlny w Starej Kamienicy (koło p.Baranika).

-      na bieżąco jest prowadzona  konserwacja oświetlenia drogowego na terenie całej gminy.

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag. Przyjęto (12) jednogłośnie.

 

Ad. 12

 

W tym punkcie analizowano informację o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Radni zgłaszali zapytania w sprawie:

- listu intencyjnego osób zainteresowanych powstaniem lądowiska-lotniska (I. Krzyżak), budową chodnika koło szkoły w Starej Kamienicy i Kopańcu (W.Wcześniak), budową klatki schodowej w Małej Kamienicy (Z.Lipiński), ustaleniem stawek za korzystanie z sali gimnastycznej w Starej Kamienicy (Z.Żurawska).

Na zadawane pytania dodatkowych wyjaśnień udzielała sekretarz gminy Zofia Świątek.

Informacja została przyjęta bez uwag przez radnych. W załączeniu.

 

(Salę obrad opuściła radna Magdalena Białas. Pozostało 11 radnych).

 

 

Ad.13

 

Zapytania i wnioski zgłosili:

-      sekretarz gminy Zofia Świątek – Rada Gminy na dzisiejszej sesji podjęła uchwałę w sprawie  przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013. Ze środków tego programu będzie można skorzystać na zakup samochodu strażackiego.

Analizując powyższą sprawę J.Kuczewska przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła następujący wniosek – czy Rada Gminy wyraża zgodę na:

„Przystąpienie do współpracy transgranicznych straży pożarnych w Euroregionie Nysa”

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw – 1, od głosu wstrzymał się – 1 radny. Wniosek przyjęto.

Wniosek w załączeniu.

Nie zgłoszono więcej zapytań.

 

Ad.14

 

W tym punkcie radni głosowali nad przyjęciem protokółu z sesji nr XIX/07. Protokół został przyjęty bez uwag przez radnych 11 radnych - jednogłośnie.

 

Ad.12

 

W tym punkcie radny Waldemar Wcześniak odczytał protokół sekretarza obrad.

Rada Gminy podjęła wniosek zwyczajny jak w protokóle z obrad sesji oraz  następujące uchwały:

Ustawowy skład Rady Gminy Stara Kamienica – wynosi – 15 radnych.

 

1.   Uchwała nr XX /115 /08 - w sprawie przystąpienia gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia”Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się – 1 radny.

2.    Uchwała nr XX /116 /08 -  w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się - 5 radnych.

3.   Uchwała nr XX /117 /08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

4.   Uchwała nr XX /118 /08  w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

5.   Uchwała nr XX /119 /08  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

    Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 

Odczytany protokół został przyjęty przez 11 radnych – jednogłośnie.

W załączeniu.

 

Ad.16

 

Przed zakończeniem obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy J.Kuczewska odczytała:

-      protokół komisji rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica  z dnia 11.02.2008 r. oraz  z dnia 21.02.2008 r.

-      rozdała wzory oświadczeń majątkowych za 2007 r. i poinformowała radnych, że termin złożenia oświadczeń upływa 30.04.2008 r.

 

Ww. przed zakończeniem obrad sesji poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłego Jana Filara, który był radnym Rady Gminy Stara Kamienica.

Wszyscy powstali i minutą ciszy i uczcili pamięć ww. zmarłego.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska zamknęła XX sesję Rady Gminy Stara Kamienica.

 

 

Obrady sesji toczyły się od godz.10.00 do godz.13.30.

        

                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                      (-)Jolanta Kuczewska

 

 

 

protokółowała:

B.Sawicka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1902
08 kwietnia 2008 10:55 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany