Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokół nr XIX/08 z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 31 stycznia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

 

Protokół nr XIX/08

 

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej  w dniu 31 stycznia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Starej Kamienicy.

 

Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

         Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska o godz. 9.30 otworzyła XIX sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni Andrzej Dziekański, Jan Kuśnierewski), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.

Po otwarciu sesji ww. odczytała porządek obrad sesji.

 

Nie zgłoszono uwag. Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 

1.   Otwarcie obrad sesji.

2.   Wybór sekretarza obrad sesji.

3.   Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.

4.   Wręczenie wyróżnień Rady Gminy Stara Kamienica z działalności społecznej  za 2007 r.

5.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

6.   Ocena działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Stara Kamienica.

7.   Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na I półrocze 2008 r.

8.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji oraz Rady Gminy za II półrocze 2007 r.

9.   Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

10.            Zapytania i wnioski radnych – odpowiedzi.

11.            Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

12.            Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).

13.            Zakończenie obrad sesji.

 

Ad.2

 

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji został wybrany jednogłośnie (13) radny Jan Żukowski, który wyraził zgodę.

 

Ad.3

 

Odstąpiono od tego punktu. Radni Rady Powiatu nieobecni.

 

 

Ad.4

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska oraz Wójt Gminy Wojciech Poczynek dokonali wręczenia dyplomów pamiątkowych dla osób, którym Rada Gminy na sesji w dniu 28.12.2007 r. przyznała nagrody za działalność społeczną w 2007 r.

1.   Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnicy – w dziedzinie kultury – dyplom pamiątkowy odebrała Genowefa Figórniak.

2.   Grupa Artystyczna Cornu Cervi z Kopańca– w dziedzinie sztuki – nieobecni.

3.   Państwo Zuzanna i Czesław Turwaniccy z Barcinka – w dziedzinie promocji w gminie – nieobecni.

- Dyplom oraz tablicę pamiątkową (rzeźbioną drewnianą z napisem 60 - lecie Koła Łowieckiego ”Jeleń”)- odebrał  Stanisław Gmyrek.

- Dyplom oraz czek o wartości 3000 zł dla najlepszego sołectwa w 2007 r. odebrał sołtys Edward Biliński.

 

 

Dla wyróżnionych złożono życzenia i gratulacje oraz wykonano zdjęcia pamiątkowe. Wyróżnione osoby podziękowały za przyznane nagrody.

 

Ad.5

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok przedstawiła i omówiła skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.

Przewodniczący komisji budżetowej Ignacy Krzyżak poinformował, że komisja budżetowa  do proponowanych zmian wydała opinię pozytywną.

Opinia w załączeniu.

Po przeanalizowaniu całości powyższej sprawy i nie wniesieniu uwag do projektu uchwały  przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.

Uzasadnienie do uchwały:

-         Zmiany w budżecie gminy Stara Kamienica na 2008r. prezentowane w uchwale zostały dokonane na podstawie :

-     złożonych wniosków o dofinansowanie do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi przy DUW na zadanie inwestycyjne „Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz                    z remontem drogi gminnej Stara Kamienica – Rybnica w celu utworzenia transgranicznej ścieżki rowerowej”, które zostaną zrealizowane w 2008r. w kwocie 55.989 zł.

-     ze środków otrzymanych na w/w zadanie zostanie spłacona pożyczka do Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2007r. na prefinansowanie w kwocie 55.989 zł.

-         Dokonano korekty w załączniku nr 3 i 6 uchwały nr XVIII/110/07 poprzez wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Uchwała w załączeniu.

Ad.6

 

Ocena działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Stara Kamienica.

Wójt Gminy W.Poczynek przedstawił sprawozdanie  z działalności świetlic wiejskich w Barcinku i Chromcu za II półrocze 2007 r. Informacja w załączeniu.

Zofia Żurawska przewodnicząca komisji oświaty,kultury i zdrowia poinformowała, że komisja analizowała powyższą sprawę i wydała pozytywną opinię. W załączeniu.

Pozostali radni nie wnieśli uwag.

 

Ad.7

 

(Na salę obrad wszedł radny Andrzej Dziekański. Aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych).

 

W tym punkcie dokonano przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 r., który przedstawiła przewodnicząca Komisji Grażyna Stefanowicz.

Nie wniesiono uwag. W załączeniu.

 

Ad.8

 

W tym punkcie kolejno zapoznawano się ze sprawozdaniem z pracy Komisji oraz Rady Gminy za II półrocze 2007 r.

Ignacy Krzyżak – komisja budżetowa

Jan Żukowski – komisja socjalno-mieszkaniowa

Zofia Żurawska – komisja oświaty,kultury i zdrowia

Grażyna Stefanowicz - komisja rewizyjna

Zbigniew Lipiński – komisja rozwoju gospodarczego

Jolanta Kuczewska - przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Gminy.

Ww. sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie (14), bez uwag. W załączeniu

 

Ad. 9

 

W tym punkcie analizowano informację o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Na zadawane pytania dodatkowych wyjaśnień udzielał Wójt Gminy Wojciech Poczynek.

Zapytania zgłosili m. in. radni:

-      radny I.Krzyżak – zgłosił zapytanie w  sprawie zborów ewangelickich.

-      wójt gminy Wojciech Poczynek powiedział, że nie udało się nam doprowadzić do rozbiórki budynków zborów ewangelickich. Konserwator zapewnił, że przyzna na remont w Wojcieszycach 900 tys.zł. Gminny wkład to remont instalacji elektrycznej i grzewczej. Pozostałym remontem zajmie się Konserwator.  Na dzień dzisiejszy nie ma pomysłu co będzie w budynku w Wojcieszycach. W Kromnowie jest plan stworzenia „Galerii Izerskiej”.

-      Zbigniew Lipiński – czy wystarczy nam na remont 900 tys.zł.

-      Zofia Świątek sekretarz gminy - została zlecona inwentaryzacja budynku zboru w Wojcieszycach. Konserwator powiedział, że nigdy nie wyda zgody na rozbiórkę, więc złożyliśmy wniosek o remont. Zleciliśmy inwentaryzację. Jest już kosztorys.

-      Jan Żukowski – w Małej Kamienicy są pieniądze potrzebne na remont kościoła zabytkowego.

-      Z.Świątek – złożony jest wniosek na remont, na kwotę 288 tys.zł.

-      Władysław Czerwiński – o wyjaśnienie spotkania w sprawie wodociągowania i kanalizacji.

-      Wójt gminy – odbyło się  spotkanie z przedstawicielami Z-du Badawczo-Wdrożeniowego Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w sprawie umowy na prace projektowe sieci  wodociągowania i kanalizację Gminy Stara Kamienica. Wystąpiliśmy do likwidatora z roszczeniami. Zawiadomiono, że roszczenia nasze są uznane, i na konto gminy wpłynie odszkodowanie w kwocie ok.40 tys.zł. Będziemy żądać zwrotu materiałów, które były wcześniej wykorzystane.

-      Katarzyna Andrzejewska – kiedy będziemy przystępować do budowy oczyszczali przydomowych.

-      Wójt gminy – są określone zapisy, na pewno po 2013-2015 r. Unia Europejska zobowiązuje, że po roku 2015 ma być unormowana gospodarka wodno-ściekowa.

-      Zbigniew Lipiński- co dalej z projektem w zakresie zapobiegania i  usuwania klęsk żywiołowych.

-      Wójt jest tworzony projekt  pn. „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w karkonosko-izerskim pasie transgranicznym. Partnerem wiodącym jest miasto Piechowice. Do 15.03.2008 r. musi być złożony ten projekt. Osoby prowadzące z urzędu to M.Marek i A.Spolnik.

 

 Informacja została przyjęta przez radnych. W załączeniu.

 

Ad.10

 

Zapytania i wnioski zgłosili radni:

-      I.Krzyżak – czy można zgłaszać wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

-      Wójt gminy – jezeli jest otwarty plan, to tak. Podejmowanie uchwał w tym zakresie należy do Rady Gminy.

-      Władysław Czerwiński – zabezpieczyć lampę i barierkę przy moście koło p.Główczyka.

-      Wójt gminy – jest już materiał zakupiony. Czekamy na warunki pogodowe.

-      Andrzej Dziekański – co z wodociągowaniem i kanalizacją w Barcinku. Są zrobione trzy studnie. Nie można z nich korzystać. 

-      Wójt Gminy – Są to zadania wieloletnie. Musimy zlecić szacunkową wycenę na korzystanie z tych studni. Mieszkańcy są gotowi współfinansować podłączenie do tych studni.

-      Waldemar Wcześniak – czy można zmniejszyć opłaty za wywóz segregacji śmieci w Lubomierzu.

-      Wójt gminy – realizujemy na naszym terenie program czystościowy. Obowiązuje nas segregacja śmieci. Porozmawiam o możliwości zmniejszenia dzierżawy pojemników.

-      Waldemar Wcześniak – czy jest możliwość przywrócenia oświetlenia w Kromnowie i zamontowanie lampy koło skrzyżowania.

-      Wójt gminy – takich potrzeb jest wiele. Myślę, że z nadwyżki budżetowej za 2007 r. będziemy robić doświetlenia.

-      K.Andrzejewska – w Antoniowie są bardzo częste wahania  w dostawie energii elektrycznej. Wysiada sprzęt elektryczny. Jest plan zrobienia nowego transformatora.

Wniosek:

„Zobowiązuje się Wójta gminy do interwencji w sprawie bardzo częstego, wielogodzinnego przerywania dostawy prądu oraz dużych wahań natężenia prądu w sieci we wsi Antoniów oraz wypracowania z Zakładem Energetycznym skutecznego rozwiązania tego problemu”

Wniosek został przyjęty przez 14 radnych – jednogłośnie.

-      Wójt gminy – jest kończona inwentaryzacja  instalacji energetycznej. Zakład Energetyczny zapewnia nas, że jest zaplanowana budowa nowego zasilania energetycznego.

-      W.Wcześniak – koło skrzyżowania w Kromnowie jest potrzebny znak drogowy.

-      Wójt gminy – kupimy ten znak i postawimy.

-      Zofia Żurawska – koło skrętu drogi na Rybnicę jest potrzeba naprawić barierkę.

-      Zofia Świątek – naprawa jest juz zgłoszona.

-      Wójt gminy – w przyszłym tygodniu będzie kontrola stanu dróg. Zakład Obsługi Komunalnej będzie łatał dziury na drogach.

-      Jolanta Kuczewska – na konwencie przewodniczących rozmawiano o punktach widokowych.

Wniosek:

„ Proszę o dokonanie inwentaryzacji punktów widokowych na terenie gminy Stara kamienica oraz pozyskiwanie środków na reaktywowanie ich”

 

Wniosek został przyjęty przez 14 radnych – jednogłośnie.

 

Ad.11

 

W tym punkcie radni głosowali nad przyjęciem protokółu z sesji nr XVIII/07.

-      radny Ignacy Krzyżak zgłosił, że brakuje zapisu komisji budżetowej, która wniosła o dokonanie zmiany w projekcie budżetu gminy na 2008 r. polegającej na przesunięciu kwoty 50.000 zł w dziale 921  dotyczącej zboru ewangelickiego w Wojcieszycach na zabezpieczenie bezpieczeństwa przechodniów obok tego obiektu. W wyniku wniosku komisji powstała autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2008 r.

-      przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ten wniosek zostanie dopisany do protokółu.

Pozostała treść protokołu została przyjęta bez uwag przez radnych 14 radnych - jednogłośnie.

 

Ad.12

 

W tym punkcie radny Jan Żukowski odczytał protokół sekretarza obrad.

Rada Gminy podjęła wnioski zwyczajne jak w protokóle z obrad sesji oraz  następującą uchwałę:

Ustawowy skład Rady Gminy Stara Kamienica – wynosi – 15 radnych.

 

Uchwała nr XIX /114 /08 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.

 

Odczytany protokół został przyjęty przez 14 radnych – jednogłośnie.

W załączeniu.

 

Ad.13

 

Przed zakończeniem obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że:

-      otrzymała dyplom pamiątkowy OSP w Kopańcu.

-      uczestniczyła w wizycie u Konserwatora zabytków.

-      wójt gminy złożył rezygnację z ryczałtu na paliwo, będzie rozliczał  delegacje służbowe.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska zamknęła XIX sesję Rady Gminy Stara Kamienica.

 

 

Obrady sesji toczyły się od godz.9.30 do godz.12.15.

                                               Przewodnicząca

                                               (-) Jolanta Kuczewska

protokółowała:

B.Sawicka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1268
03 kwietnia 2008 08:21 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany