Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokół nr XVIII/07 z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

 

Protokół nr XVIII/07

 

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska o godz.10.00 otworzyła XVIII sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni Zbigniew Lipiński, Jan Żukowski i Grażyna Stefanowicz), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.

Po otwarciu sesji ww. odczytała porządek obrad sesji.

Do przedstawionego porządku wójt gminy Wojciech Poczynek poprosił o wprowadzenie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Za przyjęciem powyższego projektu głosowało 11 radnych, przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.

Poprawka została przyjęta w następujący sposób:

- wykreślić punkt 3 „informacja o pracy radnych w Radzie Powiatu” a w to miejsce wpisać „Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Po wprowadzeniu poprawek porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Wybór sekretarza obrad sesji.

 3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu na 2008 r.

 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej, wraz z autopoprawkami,

 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

 8. Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na 2008 r.

 9. Odczytanie opinii Komisji Rady.

 10. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie zgłoszonych przez Komisje Rady wniosków do projektu budżetu.

 11. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi wnioskami Komisji.

 12. Głosowanie każdego wniosku osobno.

 13. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2008 r.

 14. Projekty uchwał w sprawie:

  a) wyboru banku obsługującego budżet gminy Stara Kamienica.

  b)przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

 15. Analiza działalności Stowarzyszeń.

 16. Przyjęcie planów pracy Komisji oraz Rady Gminy na I pół.2008 r.

 17. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 18. Zapytania i wnioski radnych – odpowiedzi.

 19. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

 20. Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).

 21. Zakończenie obrad sesji.

 

Na wstępie obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Stara Kamienica poinformowała, że Wójt Gminy złożył wniosek do Rady Gminy Stara Kamienica o przyznawanie nagrody Rady Gminy w 2007 roku za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej w gminie Stara Kamienica oraz ufundowanie nagród finansowych z budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2007 po 500 zł za wyróżnienia (dla poszczególnych wniosków, tj. 3x500 zł = 1500 zł) dla następujących osób:

 1. Grupy Artystycznej Cornu Cervi z Kopańca– w dziedzinie sztuki.

 2. Koła Gospodyń Wiejskich w Rybnicy – w dziedzinie kultury.

 3. Państwu Zuzannie i Czesławowi Turwanickim z Barcinka – w dziedzinie promocji w gminie.

Wniosek w załączeniu.

Po zapoznaniu się z powyższym przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

Rada Gminy wyraziła zgodę na ufundowanie nagród po 500 zł za wyróżnienia (dla poszczególnych wniosków, tj. 3x500 zł = 1500 zł.)

 

Ad.2

 

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji została wybrana jednogłośnie (12) radna Magdalena Białas, która wyraziła zgodę.

 

Ad.3

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego odczytała i wyjaśniła skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.

Komisja budżetowa wydała pozytywną opinię.

Projekt tej uchwały jest niezbędny gdyż, nie wpłynęły w grudniu 2007 r. z Urzędu Wojewódzkiego pieniądze w kwocie 55.989 zł w ramach programu INTERREG IIIA (drogi, mosty).

Po zapoznaniu się z powyższym radni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 55.989 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z Programu Operacyjnego INTERREG III A Program Polska – Saksonia. Spłata pożyczki nastąpi do końca 2008 r. Źródłem sfinansowania spłaty pożyczki będą środki strukturalne Unii Europejskiej.

Uchwała w załączeniu.

 

Ad.4

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok przedstawiła i omówiła skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.

Komisja budżetowa wydała opinię pozytywną. Opinia w załączeniu.

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie wykorzystania środków finansowych na odśnieżanie dróg oraz wydatki na stowarzyszenia przedstawił wójt gminy Wojciech Poczynek.

Po przeanalizowaniu całości powyższej sprawy i nie wniesieniu uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 

Uzasadnienie:

1.Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- przekazania środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4 350zł;

- uzupełnienia dotacji na usuwanie skutków powodzi w kwocie 1zł;

- wpływów dochodów ponadplanowych: w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 28 200zł; w działalności usługowej za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w kwocie 300zł; w administracji publicznej, dochody zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 4 100zł; z podatku rolnego i od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie ogółem 126 257zł.

2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- braku wpływu części środków za zadanie realizowane w ramach programu INTERREG IIIA

t.j. kwoty 55 989zł;

- ustawowego niewystępowania opłaty administracyjnej, odstąpienie od planu w kwocie 10 000zł;

- braku realizacji planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 47 000zł;

3. Zmniejszono plan wydatków z tytułu:

- niewykorzystania rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 33 694zł;

- niewykorzystania zaplanowanych środków na DPS i dodatki mieszkaniowe w kwocie ogółem 21 123zł;

- niewykorzystania środków na dofinansowanie stowarzyszeń w kwocie 6 130zł.

4. Zwiększono plan wydatków z tytułu:

- zatrudnienia osób w ramach robót publicznych w kwocie 13 810zł;

- remontów dróg gminnych w kwocie 21 500zł;

- utrzymania zimowego dróg gminnych w kwocie 30 000zł;

- realizacji zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków powodzi z 2006r. w kwocie 11 732zł;

- przygotowania do sprzedaży mienia gminy w kwocie 1 800zł;

- wzrost kosztów utrzymania Urzędu Gminy w kwocie 44 300zł;

- zakupu zestawu komputerowego w kwocie 2 400zł;

- wzrostu kosztów promocji gminy w kwocie 3 230zł;

- dodatkowych kosztów obrony narodowej w kwocie 100zł;

- kosztów utrzymania OSP w kwocie 3 180zł;

- wzrostu kosztów poboru podatków w kwocie 4 140zł;

- przygotowania dokumentacji na II etap Rozbudowy SP Barcinek w kwocie 8 531zł;

- wzrostu kosztów dowożenia uczniów do szkół w kwocie 9 650zł;

- wzrostu kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 2 000zł;

- uzupełnienia dotacji dla Gminy Lubomierz za realizację wspólnej inwestycji Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 901zł;

- realizacji inwestycji oświetlenia drogowego w kwocie 3 630zł;

- wzrostu kosztów na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 6 250zł.

 1. Została zaciągnięta pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe sfinansowanie zadania realizowanego w ramach INTERREG IIIA „Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz z remontem drogi gminnej” w kwocie 55 989zł, która pokryje niedobór budżetowy.

Uchwała w załączeniu.

 

Zarządzono przerwę w obradach sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy poinformowali, że na terenie Rybnicy działa zespół „Rybniczanki”. Zespół ten bierze udział w Polskim Radiu Wrocław w konkursie piosenek śpiewanych przez Zespoły Ludowe. W dniu 30 grudnia 2007 r. Polskie Radio Wrocław przedstawi wyniki głosowań na poszczególne Zespoły. Można wysyłać sms-y lub głosować telefonicznie. Zespół, który wygra najwięcej głosów będzie mógł w nagrodę nagrać swoją płytę w Radiu Wrocław.

Po powyższej informacji wystąpił Zespół „ Rybniczanki” z Rybnicy. Zespół zaśpiewał wiele ludowych piosenek oraz kolęd.

Radni podziękowali Zespołowi za miło spędzony czas.

 

Ad.5, 6

 

W tym punkcie wójt gminy Wojciech Poczynek omówił prace, które toczyły się podczas konstruowania budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2008. Przedłożony projekt był przygotowany na podstawie propozycji zgłaszanych przez sołectwa, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne. Projekt budżetu był konsultowany przez komisje Rady Gminy. Bardzo dużo środków finansowych przeznaczone jest na oświatę. Rok 2008 będzie rokiem zabiegania o środki unijne.

W wyniku konsultacji powstały autopoprawki.

 • Ignacy Krzyżak przewodniczący komisji budżetowej zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w projekcie budżetu gminy na 2008 r. polegającej na przesunięciu kwoty 50.000 zł w dziale 921 dotyczącej zboru ewangelickiego w Wojcieszycach na zabezpieczenie bezpieczeństwa przechodniów obok tego obiektu.

 • Wniosek został przyjęty przez 12 radnych – jednogłośnie.

Wójt Gminy poprosił aby Rada Gminy uchwaliła przedłożony budżet gminy na 2008 r. i uznała wniosek komisji budżetowej.

Wobec powyższego wójt gminy na wniosek komisji budżetowej zgłosił na sesji dzisiejszej autopoprawkę, powstałą w następujący sposób „w dziale 921 '”dziedzictwo narodowe” przewidziane środki w kwocie 50 tys.zł na remont kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach przeznaczyć na niezbędne zabezpieczenie bezpieczeństwa przechodniów obok tego obiektu „.

Następnie skarbnik gminy Dorota Łazarewicz odczytała projekt budżetu wraz z autopoprawką przedstawioną w zarządzeniu Wójta Gminy z dnia 27.12.2007 r.(zarządzenie w załączeniu).

Komisja budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie autopoprawki. W załączeniu.

 

Ad. 7

W tym punkcie:

 • Jolanta Kuczewska przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę nr I- 343/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2007 r. (w załączeniu) w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kamienica projekcie budżetu gminy Stara Kamienica na 2007 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.

 • Dorota Łazarewicz skarbnik gminy odczytała odczytała uchwałę nr I- 344/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2007 r. (w załączeniu) w sprawie opinii o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Stara Kamienica. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.

  Nie wniesiono uwag ani zapytań.

 

Ad.8

   

W tym punkcie analizowano projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na 2008 r.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał wójt gminy W.Poczynek.

Komisje Rady nie wniosły uwag.

Dotacja przedmiotowa jest przeznaczona na dopłatę do eksploatacji 1m2 powierzchni mieszkań budynków komunalnych będących w Zarządzie Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.

Po przeanalizowaniu powyższej sprawy i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.

Rada Gminy ustaliła stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy na 2008 r. do eksploatacji mieszkań w budynkach komunalnych w kwocie 31,20 zł do 1 m2 administrowanej powierzchni mieszkalnej.

 

U z a s a d n i e n i e:

Dotacja przedmiotowa jest przeznaczona na dopłatę do eksploatacji 1m2 powierzchni mieszkań budynków komunalnych będących w Zarządzie Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.

Stawka w 2007 r. wynosiła 28,67 zł.

Obecnie w Zarządzie ZOK jest 3.660,70 m2 powierzchni mieszkalnej w budynkach komunalnych.

- Koszt utrzymania 1m2 powierzchni wynosi - 57,22 zł x 3.660,70 m2 = 209.465 zł.

- Przychody z tytułu Zarządu - 95.265 zł.

- Planowana dotacja na 2008 r. - 31,20 zł x 3.660,70m2 ≈ 114.200 zł.

Dotacja przedmiotowa nie może być wyższa od ustalonego na ten cel planu wydatków w budżecie gminy. Szczegółowe zasady i tryb udzielenia dotacji przedmiotowej do usług o charakterze użyteczności publicznej określa uchwała nr XVI/93/ 99 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 17.12.1999 r.

 

Uchwała w załączeniu.

 

Ad. 9 – 13

 

W tym punkcie wszystkie komisje Rady odczytały swoje opinie w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.

Opinie komisji były pozytywne. W załączeniu.

Autopoprawka zgłoszona przez Wójta była wcześniej głosowana.

Wobec powyższego po przeanalizowaniu całości spraw i nie wniesieniu uwag przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Stara Kamienica na 2008 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

 

Rada Gminy uchwaliła budżet gminy Stara Kamienica na 2008 r:

 •  
  • dochody w kwocie – 10.336.193zł

  • wydatki w kwocie – 10.319.489zł

  • nadwyżka budżetu - 16.704 zł

  • wysokość długu na koniec 2008 r wynosi – 2.628.428 zł.

    

Uchwała wraz załącznikami w załączeniu.

 

Ad.14

 

W tym punkcie analizowano projekty uchwał, które przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy:

a) w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy Stara Kamienica.

 

Ignacy Krzyżak - komisja budżetowa wydała pozytywną opinię. Opinia w załączeniu. Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

   

Rada Gminy wybrała Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Jelenia Góra jako bank prowadzący „Bankową obsługę i zastępczą obsługę kasową budżetu gminy Stara Kamienica” na okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała w załączeniu.

 

b) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

Zofia Żurawska - komisja oświaty, kultury i zdrowia wydała pozytywną opinię. Opinia w załączeniu. Komisja przy opinii poprosiła o korektę przewidzianych w ramach kalendarza imprez gminnych.

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

Rada Gminy przyjęła program współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. W programie tym Rada uchwaliła m.in.:

 • Przedmiot współpracy,

 • Zasady i formy współpracy ,

 • Pozafinansowe formy współpracy,

 • Finansowe formy współpracy,

 • Ocenę realizacji programu,

   

Uchwała w załączeniu.

 

 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Zofia Żurawska - komisja oświaty, kultury i zdrowia wydała pozytywną opinię. Opinia w załączeniu.

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

 

Rada Gminy uchwaliła program jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

 

Ad.15

 

W tym punkcie Wójt Gminy poinformował, że działalności Stowarzyszeń na terenie gminy byłą omawiana na posiedzeniu komisji oświaty.

Na terenie gminy działają Ochotnicze Straże Pożarne, posiadają one zdolność technicznie bojową. również Stowarzyszenia i Towarzystwa Przyjaciół. Część działa ze wsparciem ze strony naszej gminy. Działa Fundacja z Holandii. Gościliśmy partnerów z zagranicy. Zamierzamy w dalszym ciągu współpracować. Są to działania pożyteczne, prowadzą do integracji wiejskiej i gminnej. Będziemy starać się różnicować wsparcia finansowo dla stowarzyszeń.

Zofia Żurawska - komisja oświaty nie wniosła uwag do działalności stowarzyszeń.

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag.

 

 

Ad.16

Przyjęcie planów pracy Komisji oraz Rady Gminy na I pół.2008 r.

W tym punkcie głosowano nad przyjęciem planów pracy komisji na I półrocze 2008 r. , który przedstawiali kolejno członkowie komisji.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż Komisja rewizyjna nie przedłożyła swojego planu. Przedłoży w miesiącu styczniu 2008 r.

Przedstawione plany pracy przez poszczególne komisje zostały przyjęte bez uwag(12) – jednogłośnie. W załączeniu.

 

Plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2008 r. przedstawiła J.Kuczewska, który został również przyjęty bez uwag jednogłośnie (12).W załączeniu.

 

( z sali obrad wyszedł radny Jan Kuśnierewski. Pozostało 11 radnych).

 

Ad.17

 

W tym punkcie analizowano informację o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Na zadawane pytania dodatkowych wyjaśnień udzielał Wójt Gminy Wojciech Poczynek. Informacja została przyjęta przez radnych. W załączeniu.

 

Ad.18

 

Nie zgłoszono zapytań.

 

Ad.19

 

W tym punkcie radni głosowali nad przyjęciem protokółu z sesji nr XVII/07.

Protokół został przyjęty bez uwag przez radnych 11 radnych – jednogłośnie.

 

Ad.20

 

W tym punkcie radna Magdalena Białas odczytała protokół sekretarza obrad.

Rada Gminy podjęła wnioski zwyczajne jak w protokóle z obrad sesji oraz następujące uchwały:

Ustawowy skład Rady Gminy Stara Kamienica – wynosi – 15 radnych.

   

 1. Uchwała nr XVIII/ 107 /07 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 2. Uchwała nr XVIII/ 108 /07 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 3. Uchwała nr XVIII/ 109 /07 – w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na 2008 r.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych , przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.

 4. Uchwała nr XVIII/ 110 /07 – w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na 2008 r.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 5. Uchwała nr XVIII/ 111/07 – w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy Stara Kamienica.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 6. Uchwała nr XVIII/ 112 /07 – w sprawie )przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

 7. Uchwała nr XVIII/ 113/07 – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

  Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.

Odczytany protokół został przyjęty przez 11 radnych – jednogłośnie.

W załączeniu.

 

Ad.21

 

Przed zakończeniem obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że:

 • od nowego roku będzie w biurze Rady Gminy założony będzie zeszyt dla radnych w celu zgłaszania zapytań.

 • EnergiaPro w Jeleniej Górze pismem z dnia 28.11.2008 r. poinformowała,że dokona oględzin stanu linii energetycznych w celu wykonania wycinki gałęzi oraz konarów drzew.

   

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska zamknęła XVIII sesję Rady Gminy Stara Kamienica życząc razem z Wójtem Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i radnych Rady Gminy.

 

   

Obrady sesji toczyły się od godz.10.00 do godz.13.15

Przewodnicząca Rady Gminy

(Jolanta Kuczewska)

protokółowała:

B.Sawicka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1558
03 kwietnia 2008 08:19 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany