Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

uchwała nr LIX /364/10 z dnia 10.11.2010 r. -w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Kamienica.

Uchwała nr LIX /364/10                                             

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Kamienica.

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały  Nr LIV / 319 /10   Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Kamienica wprowadza się  następujące zmiany w załączniku:

a)      na stronie nr 29 „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH  SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I ICH SZACUNKOWY KOSZT,   Inwestycja  w pozycji nr 3 otrzymuje brzmienie ” Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej”. 

b)       na stronie  nr 34 „VI.KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE                                  A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PARKINGÓW, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA ULICZNEGO,  skreśla się zdanie w wierszach  7, 8, 9 o treści „Budowa nowej remizy OSP […] imprez  kulturalno - oświatowych”  i zastępuje się wyrazami  „ Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej”, w której prowadzona będzie działalność kulturalna, pobudzająca społeczeństwo wsi do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia  nowych wartości na wsi poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 3

Uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia .

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 877
24 listopada 2010 11:12 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl