Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LIX /363/10 z dnia 10.11.2010 r. -Dotycząca zmiany uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

 

Uchwała Nr  LIX / 363/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010r.

 

Dotycząca zmiany uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14 ust . 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§1

 

  1. Zmienia się uchwałę Nr IV/14/02 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce w części dotyczącej granicy obszaru objętego zmianami planu.

 

§2

 

  1. Nowym obszarem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są granice jednostki strukturalnej Wojcieszyce z wyłączeniem terenu leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 3 – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
  2. Pozostałe zapisy uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2002r. pozostają bez zmian.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 973
24 listopada 2010 11:07 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [363zalwojc.jpg] do dokumentu.
24 listopada 2010 11:05 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany