Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LIX /362/10 z dnia 10.11.2010 r. -w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018”

 

Uchwała Nr  LIX / 362/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stara Kamienica                                       na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) , w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póź.zm. )

 

Rada Gminy Stara Kamienica, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się  „„Program Ochrony Środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2013             z perspektywą do roku 2018” - stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Uchwała nr XXXVIII/274/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 963
24 listopada 2010 11:04 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany