Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

uchwała nr LIX/ 358/10 z dnia 10.11.2010 r.- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

                              Uchwała Nr LIX /358/10           

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 i 15, ust. 1,2,4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/283/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 783
24 listopada 2010 07:34 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl