Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LVIII /350/10 z dnia 22.10.2010 r w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

 

                                                  Uchwała nr LVIII/350/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 22 października 2010 r.

 

w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zmianami)   

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zwiększa się plan  dochodów budżetowych o kwotę               82.462,00 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi                                                     27.982.608,56 zł

 

        § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                  82.462,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały  

Plan wydatków po zmianach wynosi                                                  33.380.035,56 zł

 

§ 3. 1.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 299.500zł na zadanie „Remont i modernizacja wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach”
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.300 zł na zadanie „ Tworzenie zintegrowanych polsko – czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym.”

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi                                       19.764.907,00 zł

 

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2010 18:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 451
28 października 2010 18:45 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [wydatki_doc1.pdf] do dokumentu.
28 października 2010 18:44 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [dochody.pdf] do dokumentu.
28 października 2010 18:44 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany