Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LVII/349/10 z dn.30.09.2010 r. -w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek

Uchwała Nr   LVII /349/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 września 2010 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14, ust. 1, 2, 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek zatwierdzonego uchwalą Nr XXXVI/219/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r.

§ 2

  1. Granice obszaru objętego zmianą, o której mowa w § 1, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zmiana planu określonego w § 1 obejmuje działki nr 47, 48/5, 306/21, 306/45, 306/19 oraz nr 306/28, 306/29 we wsi Barcinek.
  3. Zakres zmiany planu, o której mowa w § 1, określa się na podstawie art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 4

Traci moc uchwała nr LIII/310/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2010 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 551
15 października 2010 09:50 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [zal.jpg] do dokumentu.
15 października 2010 09:44 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany