Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LVII/348/10 z dn.30.09.2010 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy stara Kamienica dla obrębów: Kopaniec i Kromnów

Uchwała Nr LVII /348/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 września 2010 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy stara Kamienica dla obrębów: Kopaniec i Kromnów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14, ust. 1, 2, 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian w następujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:

1)       Uchwała Nr XXXVI/221/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec;

2)       Uchwała Nr XXXVI/222/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kromnów.

 

§ 2

  1. Granice obszarów objętych zmianą, o której mowa w § 1, określają załączniki graficzne nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.
  2. Zmiana planu określonego w § 1 obejmuje działki nr 29/1 we wsi Kopaniec oraz działki nr 293/6, 293/7 oraz 175/3  we wsi Kromnów.
  3. Zakres zmiany planu, o której mowa w § 1, określa się na podstawie art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2010 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 717
15 października 2010 09:43 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [p3.jpg] do dokumentu.
15 października 2010 09:41 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [p2.jpg] do dokumentu.
15 października 2010 09:40 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [p1.jpg] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany