Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LVII/345/10 z dn.30.09.2010 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obszarów położonych w obrębach: Kopaniec i Kromnów

Uchwała Nr  LVII /345/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia  30 września 2010r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obszarów położonych w obrębach: Kopaniec i Kromnów

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/107/2000 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 18 lutego 2000r. zmienionego uchwałą Nr XXXVII/235/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 czerwca 2005r., w zakresie obejmującym obszary położone w obrębach:  Kopaniec i  Kromnów.

 

§ 2.

  1. Granice obszarów objętych zmianą, o której mowa w § 1, określają załączniki graficzne o numerach  od 1 do 3 do niniejszej uchwały.
  2. Zmiana studium określonego w § 1 obejmuje działki nr 29/1 we wsi Kopaniec oraz działki nr 293/6, 293/7 oraz 175/3  we wsi Kromnów.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2010 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 555
15 października 2010 09:18 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [s3.jpg] do dokumentu.
15 października 2010 09:17 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [s2.jpg] do dokumentu.
15 października 2010 09:17 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [s1.jpg] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany