Przetargi

ZARZADZENIE NR 50/09 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

ZARZADZENIE  NR 50/09

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

                               Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

 

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy stanowiących własność Gminy Stara Kamienica.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.  Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Wójt Gminy   z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wykaz 06/09 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenie.

§ 2

Wykaz wymieniony w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz opublikowaniu w prasie lokalnej informacji o jego wywieszeniu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rozwoju Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2009 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1465
30 października 2009 14:00 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika.
30 października 2009 13:58 (Sylwia Domańska - Mośko) - Zmiana treści dokumnetu.
30 października 2009 13:58 (Sylwia Domańska - Mośko) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany