Przetargi

Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica w Rybnicy

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza szósty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal użytkowy, położony na parterze budynku mieszkalno – użytkowego                   w Rybnicy nr 58, działka nr 211 o powierzchni 0,20 ha, składający się                             z następujących pomieszczeń: wiatrołap – 7,1 m2, sala – 85,5 m2, bufet – 16,5 m2, pomieszczenie gospodarcze – 8,1 m2, pomieszczenie gospodarcze – 5,9 m2, kotłownia – 4,9 m2, korytarz – 2,2 m2, 3 wc – 3,6 m2, korytarz – 1, 8 m2.

Razem powierzchnia 135,6 m2.

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 2960/10000 (29,60%).

Lokalizacja lokalu dobra, istnieje możliwość adaptacji na cele mieszkaniowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr 55322.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 26.000,00 zł  
  • Wadium wynosi                              -    2.600,00 zł
  • Minimalne postąpienie                  -       300,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 23 czerwca  2008 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca   2008 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                         w wysokości  630,80 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

  • I -14.06.2007r; II- 04.09.2007r., III - 29.10.2007r,VI - 15.01.2008r,V - 14.04.2008r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 075 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  20 maja 2008 roku.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.05.2008
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2008 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3303
20 maja 2008 12:54 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany