Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 199/8 w Barcinku

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr  199/8 o powierzchni 0,0746 ha.

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym i gospodarczym, dostęp komunikacyjny dobry bezpośrednio z drogi powiatowej.

Część działki to teren płaski na którym wzniesione są budynki, pozostała część  działki to skarpa, dostępna energia elektryczna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr JG1J/00088387/4, wolną od wpisów   i ostrzeżeń.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 20M -  częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego. dopuszcza się zachowanie istniejącej  i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej.

 

Cena wywoławcza wynosi         - 10.000,00 zł  zwolnione z podatku VAT

  • Wadium wynosi                    -   2.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia 15 stycznia 2014 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 484,40  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Termin przeprowadzonego I przetargu - 29.11.2013r.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  12 grudnia  2013 roku.

  

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2013 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 823
13 grudnia 2013 07:58 (Maria Dyrek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2013 09:15 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl