Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Prace konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza głównego z poł. XVIII w. w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Wojcieszycach – Etap I

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie u.p.z.p. (tekst jednolity :Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, z późniejszymi zmianami ) Zamawiający informuje,  że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13585-2013 z 07.07.2013 r.  pn.

Prace konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza głównego z poł. XVIII w. w kościele parafialnym  p.w. św. Barbary w Wojcieszycach – Etap I

 

 1-        najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

Renowacja Dzieł Sztuki – Piotr Wawer ul. I. Krasickiego 12/9  30-503 Kraków

uzasadnienie wyboru:

Wykonawca w złożonej Ofercie spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferowana cena nie przekracza środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Złożona w postępowaniu Oferta Nr 5 z umowną ceną 83 873,19 zł   uzyskała 100,00 pkt.,  a tym  samym  uznana została za ofertę najkorzystniejszą.

2-    nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem  zawierającym punktację  w kryterium oceny ofert :  cena= 100%= 100,00 pkt

Oferta  Nr  5 – 100 pkt.      [ 83 873,19* 100 : 83 873,19]

 Renowacja Dzieł Sztuki – Piotr Wawer ul. I. Krasickiego 12/9  30-503 Kraków

umowna cena :  83 873,19  zł           gwarancja jakości: 60 miesięcy

 

Oferta Nr 2- 91,75  Pkt   [ 83 873,19* 100 : 91 410,83]

Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska  32-080   Zabierzów   ul. Kamienna 54

umowna cena :  91 410,83  zł     gwarancja jakości: 60 miesięcy

Oferta Nr 4 – 80,41 pkt  [ 83 873,19* 100 : 104 304,00]

Konserwacja Dzieł Sztuki „ ELAPO” Anna Strużyńska  ul. Pomorska 5/13  30 – 039 Kraków

umowna cena :  104 304,00  zł            gwarancja jakości: 60 miesięcy

Oferta Nr  1 – 19,86 Pkt   [ 83 873,19* 100 : 422 200,00]

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki mgr Józef Żołyniak 42 -200 Częstochowa ul. Dekabrystów 9/17 m.9

umowna cena :  422 200,00  zł            gwarancja jakości: 72  miesiące

Oferta Nr  3 – nie oceniana

Zakład Usługowy Konserwacji Obiektów Zabytkowych Jan Wiśniewski  83-000 Pruszcz Gdański ul. Pogodna 12;  Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Artystycznych Zabytkowych  mgr Iwona Król  81-327 Gdynia  ul. Wolności 22/4

umowna cena :  84 600,00  zł            gwarancja jakości: 12  miesięcy

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1)a) ustawy upzp. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie  może  zostać  zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Wojcieszyce, 16 lipca  2013r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 647
18 lipca 2013 13:09 (Sylwia Domańska - Mośko) - Zmiana danych dokumentu.
16 lipca 2013 14:50 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl