Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Komunikat o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa hali sportowej poprzez budowę łącznika pomiędzy istniejącą halą sportową a budynkiem szkoły w Starej Kamienicy

KOMUNIKAT   Nr   01 / 2015

z   4 maja 2015 r.

 

 

 

Zamawiający –  Gmina Stara Kamienica, w  imieniu  której   działa  Wójt Gminy, z siedzibą  w Starej Kamienicy   zawiadamia, że postępowanie   o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPOPRTOWĄ A BUDYNKIEM SZKOŁY W STAREJ KAMIENICY

 

 

publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  15247 – 2015  z  04.02.2015 r.     

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy   oraz   na stronie internetowej Gminy  

 

z o s t a ł o    u n i e w a ż n i o n e .

 

 

 

uzasadnienie faktyczne:   

 

 

wystąpiła istotna zmiana  okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania w zakresie rzeczowym  objętym postępowaniem nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

                                                                                                                                                                               

uzasadnienie prawne   

 

ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień  publicznych   (tekst jednolity - Dz. U . z 2013 r.,  poz. 907, z późn. zm.)   ▪ art. 93 ustęp 1 punkt 6). 

 

 

 

Za konieczność unieważnienia postępowania - Wójt Gminy przeprasza wszystkich Wykonawców zainteresowanych zamówieniem.

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                                      /-/   Zofia Świątek

Załączniki:

komunikat.pdf [494.54 KB]