Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

KOMUNIKAT

W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r.

o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r.

Nr 139 póz. 993 ze zmianami/

Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji

ludności i dowodach osobistych /DZ. U. Nr 195 poz. 1198 wprowadzającą z

dniem 01 stycznia 2009r. konsekwencje w postaci unieważnienia dokumentów

tożsamości, wynikające z zaniechania dopełnienia obowiązku wymiany

dowodu osobistego Urząd Gminy Stara Kamienica podaje do wiadomości treść

zmian w cytowanej ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz ich stosowanie.


„Art.40. 1. Posiadacz dowodu osobistego

ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1)zmiany danych które zamieszcza się w dowodzie osobistym;

2)uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;

3)upływu terminu ważności dowodu

osobistego.

2.O wymianę dowodu osobistego

należy wystąpić:

1)w przypadku, o którym mowa w ust. l pkt. l - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie zobowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;

2)w przypadkach, o  których mowa w ust. l pkt. 2 niezwłocznie;

3)w  przypadku, o którym mowa w; ust l pkt. 3 nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

3.W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 2 pkt. l wynosi 3 miesiące;


„Art. 43. 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1)z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

2)z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

3)z dniem zgonu jego posiadacza;

4)z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. l i 6;

5)po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okolicznością których mowa w art. 40 ust. l pkt. 1 w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;

6)z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

1, W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. l pkt. 5 wynosi 4 miesiące

3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach. o których mowa w ust. l następuje w formie czynności materialne technicznej.

4. Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się tej decyzji

 

Załączniki:

Komunikat [31 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2008
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lidia Wajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2008 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3929
31 grudnia 2008 11:11 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
31 grudnia 2008 11:09 Adam Spolnik - Zmiana treści dokumnetu.
31 grudnia 2008 11:07 Adam Spolnik - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl