Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2008 o wydaniu postanowienia RRG.OŚ.7627/3-5/08, w którym nie nałożył obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 23 maja 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2008r.,   Nr 25, poz. 150 )oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r.  Nr 89, poz.1071, z p.zm) 

podaje się  do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 23.05.2008r. Wójt Gminy Stara Kamienica, po zasięgnięciu opinii Wojewody Dolnośląskiego, Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  oraz Starosty Jeleniogórskiego, wydał Postanowienie  RRG.OŚ.7627/3-5/08, w którym nie nałożył obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko                           dla przedsięwzięcia pn. „ Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kamienica                       w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone zgodnie                            z art. 49 Kpa.

 

 

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu w siedzibie tut. urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 2,  w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 338.

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

    ( przed i w  budynku  urzędu )

2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Mała Kamienica ,

3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica

Data wytworzenia dokumentu: 23.05.2008
Dokument wytworzony przez: Sylwia Domańska - Mosko
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Domańska - Mośko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2008 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3275
26 maja 2008 11:39 Adam Spolnik - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl