Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Stara Kamienica znak: RRG.OŚ.7627/ 3-12/2011 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica”.

Stara Kamienica, 06.04.2012r.

RRG.OŚ.7627/ 3-13/2012                                                                                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 06 kwietnia 2012 r.

w sprawie zawiadomienia o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Stara Kamienica znak: RRG.OŚ.7627/ 3-12/2011 o odmowie określenia  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu    w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica”.

 

        Na podstawie art. 29, 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z póżn. Zm.) oaz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.1071,  z p.zm) , art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

iż w dniu 05 kwietnia 2012r. wpłynęło odwołanie European Resources Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Wołowie przy ul. Mickiewicza 8 reprezentowaną przez pełnomocnika Mariolę Wojewodę  od decyzji Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19.03.2012r. znak: RRG.OŚ.7627/ 3-12/2012 o odmowie określenia  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu   w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica”.

 

W niniejszej sprawie zostaną podjęte czynności   zgodnie z procedurą w trybie kpa.

 

Otrzymują:

  1. European Resources Polska Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 8, 56-100 Wołów

  1. Mariola Wojewoda

Ul. Dąbroszczwszczaków 5/203, 45-288 Opole

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2012 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1651
06 kwietnia 2012 10:25 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany