Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa pn.:„ Budowa stawów rybnych przy drodze relacji Kopaniec-Chromiec w Kopańcu na działkach oznaczonych nr 88/5, 88/6, obręb Kopaniec jednostka ewidencyjna Stara Kamienica”

Stara Kamienica, dnia 28.06.2010 rok.

 

 

RRG.OŚ.7627/1-6/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r.                                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) Wójt Gminy Stara Kamienica

 

z a w i a d a m i a

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody   na realizację przedsięwzięcia oraz o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia   na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stawów rybnych przy drodze relacji Kopaniec-Chromiec  w Kopańcu na działkach oznaczonych nr 88/5, 88/6, obręb Kopaniec jednostka ewidencyjna Stara Kamienica

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Pana Mariusza Tomiczek, zam. w Kowarach    przy ul. Leśnej .

 

1.     Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Stara Kamienica.

 

2.     Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu raportu są :  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze.

 

3.     Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1   ustawy  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) ,organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

4.     Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2   ustawy  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze.

 

5.     Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – „Przebudowa i budowa stawów rybnych na działkach oznaczonych nr 88/5, 88/6, obręb Kopaniec w gminie Stara Kamienica  został złożony dnia 24.06.2010r.

 

6.     Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź.zm.), każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

7.     Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

 

8.     Informuje się o :

·         możliwości  zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  tj. wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia , raportem OOŚ  - wyłożoną do wglądu  w Urzędzie Gminy Stara Kamienica -  (pok. nr 25),             w godzinach pracy urzędu, tel. 075-75-14-133;

·         możliwości zgłaszania uwag i wniosków  w powyższej sprawie  - w terminie  21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 05 lipca 2010 roku  do dnia 26 lipca 2010 roku – włącznie;

·         wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy w w/w terminie. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie sprawy której dotyczy;

·         uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Stara Kamienica;

·         uwagi i wnioski złożone po upływie  wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, przed budynkiem, a także wysłane do sołtysa wsi na której zlokalizowana jest inwestycja, w celu powiadomienia zainteresowanych właścicieli nieruchomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Na podstawie art. 21 w/w ustawy Wójt Gminy Stara Kamienica informuję również, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane  o w/w wniosku i raporcie.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1.     na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy   Stara Kamienica ( przed i w budynku urzędu );

2.     na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości: Kopaniec

3.     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2010 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1507
05 lipca 2010 11:47 (Sylwia Domańska - Mośko) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl