Komunikaty

Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Kromnowie Gmina Stara Kamienica z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską

 

___________________________                             _______ 2010-01-11___

         (pieczęć adresowa zamawiającego)                                                                                      (miejscowość, data)            

                                                                                                                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

Nr sprawy: RRG.344-3/10

1.      Zamawiający: Gmina Stara Kamienica

2.      Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Kromnowie Gmina Stara Kamienica z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

-        przygotowanie SIWZ,

-        opracowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z znowelizowaną ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2010 r,,

-        udział w pracach komisji przetargowej,

3.      Termin realizacji zamówienia: 31-05-2010 r.

4.    Informacje dodatkowe:

- szacunkowa wartość zadania - 1 178 400,00 PLN + Vat,

- orientacyjny termin ogłoszenia przetargu - 31-01-2010,

Informacje oraz wgląd do dokumentacji:

Urząd Gminy Stara Kamienica

58-512 Stara Kamienica 41

Referat Rozwoju Gminy -  

5.      Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

6.      Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Kromnowie Gmina Stara Kamienica z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską

 nie otwierać przed 15-01-2010  godz.1200"

7. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 15-01-2010 roku, do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Poczynek

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.01.2010
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2010 18:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1512
11 stycznia 2010 18:51 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika.
11 stycznia 2010 18:50 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika.
11 stycznia 2010 18:49 (Mariusz Marek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany