Konkurs 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W związku z ogłoszeniem, w dniu 19.01.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XXVII.177.2016...

Zatrzymaj banner przewijany