Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej.

OGŁOSZENIE

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej

 

Wójt Gminy Stara Kamienica realizując uchwałę nr XXIII.158.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 lipca 2016r. zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę studni wierconej dla osób fizycznych.

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 06.03.2017r. z terminem zakończenia do 31.03.2017r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XXIII.158.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 lipca 2016r. według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składane przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Stara Kamienica.

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1)    Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2)    Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a)     Musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b)    Zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj;

- informacje o stanie istniejącego ujęcia-studni

- informacje o rodzaju montowanej studni wierconej wraz z danymi technicznymi,

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

- zgłoszenie do Starosty Powiatowego w Jeleniej Górze o przystąpieniu do budowy

3)    Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 14.04.2017r. z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowana umowa o udzielenie dofinansowanie.

4)    Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2017 po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada, zgodnie z zawartą umowa.

5)    Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

 

Izabela Wilczyńska

podinspektor ds. ochrony środowiska

pok. nr 12, tel. 75 7514301

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                   (-) Zofia Świątek

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Izabela Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2017 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 842
06 marca 2017 16:01 (Kamila Wajda) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2017 16:01 (Kamila Wajda) - Usunięcie zdjęcia [uchwala.gif] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2017 16:01 (Kamila Wajda) - Dodanie załącznika [uchwala.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany